Saronnopiu.com - Il portale delle aziende e dei negozi di Saronno e dintorni

Frase esatta: Sí No     Ricerca avanzata

 

Nati per leggere: raccolta di libri per bambini da 0 a 5 anni

Notizia letta 4450 volte
Articolo in: - Libri   - Scuola e Infanzia  

Caronno Pertusella

Comune di Caronno Pertusella 17/05/2011

Nati per leggere: raccolta di libri per bambini da 0 a 5 anni Comune di Caronno Pertusella

Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia. Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere.

 

Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è un'opportunità di relazione tra bambino e adulto), che cognitivo (si sviluppa meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura); per di più si consolida nel bambino l’abitudine a leggere che si protrae nelle età successive.

In ciascuna biblioteca del Sistema Bibliotecario di Saronno, i bibliotecari sono a disposizione di bambini e genitori per aiutarli a scegliere i libri da leggere insieme. A tale scopo, ogni anno viene redatta questa bibliografia con proposte di lettura, scelte tra le principali novità editoriali. Tutti i libri proposti sono disponibili presso ciascuna biblioteca del Sistema, dove si possono trovare anche materiali audiovisivi e spazi adeguati per i piccoli utenti e i loro genitori.

L’accesso alle biblioteche è sempre libero e gratuito per consultare tutto il materiale a disposizione o prenderlo in prestito.

L’iscrizione è molto semplice e gratuita: basta presentare la Carta Regionale dei Servizi. Questo testo, tradotto in cinque lingue, vuole offrire anche ai genitori stranieri la possibilità di scoprire e utilizzare la biblioteca come luogo aperto in cui trovare informazioni, vedere riconosciuta la propria cultura d’origine, scoprire o rafforzare il piacere di leggere ai bambini anche nella propria lingua madre.

Bibliografia a cura di:
Giuliana Carugati – Biblioteca di Saronno
Stefania Giachino – Biblioteca di Cislago
Rosa Messina – Biblioteca di Saronno
Nobile Luisa – Biblioteca di Cogliate
Paglione Rosa – Biblioteca di Misinto
Marianna Andreoli – Biblioteca di Turate
Elena Moltrasio – Biblioteca di Lazzate
Coordinamento: Ilaria Guzzetti – Sistema Bibliotecario di Saronno
Con la collaborazione di tutti i bibliotecari
del Sistema Bibliotecario di Saronno
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

Scarica la locandina della manifestazione

 

 

  http://www.comune.caronnopertusella.va.it/inserzio#...]

 

Îndrăgirea lecturii printr-un gest de iubire: un adult care citește o
povestioară. Fiecare copil are dreptul să fie protejat nu doar de boli
și violență, dar și de lipsa unor ocazii potrivite de dezvoltare afectivă
și cognitivă. Acesta este miezul proiectului “Născuți pentru a citi”. Din
1999 proiectul are ca obiectiv dezvoltarea lecturii cu voce tare pentru
copiii între 6 luni și 6 ani. Cercetări științifice recente au demonstrat că
citirea cu voce tare copiilor de vârstă preșcolară (pentru o perioadă
îndelungată) are o influență pozitiva atât din punct de vedere relațional
(este o ocazie de relaționare între copil și părinți) cât și cognitiv (se
dezvoltă mai bine și mai precoce ințelegerea limbajului și a capacităților
de lectură); mai mult, se consolideaza in copil obișnuința de a citi, care
se poate prelungi apoi cu înaintarea în vârstă.
În orice bibliotecă din Sistemul Bibliotecar Saronno bibliotecarii sunt la
dispoziția copiilor și părinților pentru a-i ajuta să aleagă cărțile de citit
împreună. În acest scop în fiecare an este redactata această bilbiografie
cu propuneri de lectură, unele în limbi străine alese din principalele
noutăți editoriale. Toate lecturile propuse sunt disponibile în fiecare
bibliotecă a sistemului, unde se pot găsi și materiale audiovideo și spații
adecvate pentru cei mici și părinții lor.
Accesul în bibliotecă este mereu liber și gratuit pentru a consulta toate
materialele aflate la dispoziție, sau dacă se preferă, pentru a împrumuta
pentru acasă.
Înscrierea e simplă și gratuită, doar pe baza Cardului Regional de Servicii
și Asigurare Sanitară (Carta Regionale dei Servizi).
Acest text, tradus în cinci limbi, vrea să ofere părinților străini posibilitatea
de a descoperi și utiliza bibliotecile ca locuri deschise în care se
găsesc informații și despre propria țară, în care se vede recunoscută
propria cultură de origine și unde se descoperă sau se întărește
plăcerea de a citi copiilor și în propria limbă maternă.

Traduzione di:
Laurențiu Bastoreală


Любить чтение и проявлять эту любовь поступка- ми - значит читать сказки, даже когда ты взрослый. Каждый ребёнок имеет право на защиту не только от болезни и насилия, но также и на защиту от от- сутствия возможностей развиваться духовно и эмоционально. Та- кова главная идея «Рождённых для чтения». Проект реализуется с 1999 года и направлен на стимулирование чтения вслух детям от 6 месяцев до 6 лет.
Недавние научные исследования демонстрируют, насколько по- зитивное влияние имеет регулярное чтение вслух детям вышеу- казанного возраста. Это влияние проявляется как с точки зрения взаимоотношений (возможность общения между ребёнком и роди- телями), так и с точки зрения познания (процессы развития ребён- ка, понимания им языка проходят быстрее и продуктивнее). Более того, чтение родителями вслух укрепляет в малыше привычку и желание читать, желание, которое остаётся с ним на всю жизнь.
В каждой библиотеке Библиотечной системы города Саронно де- тям и родителям готовы помочь выбрать книги для совместного чтения. Для этого ежегодно составляется список книг (в том числе и на иностранном языке), выбранных из основных издательских но- винок. Все предложенные литературные произведения доступны в любой из библиотек Библиотечной системы. Здесь также находят- ся и аудиовизуальные материалы, которыми юные читатели и их родители могут пользоваться в специально оборудованных залах.
Доступ к библиотечным фондам свободный и бесплатный, мате- риалы для просмотра всегда в вашем распоряжение в стенах би- блиотеки, а также предоставляются во временное пользование для желающих взять их на дом.
Процедура записи весьма проста и не требует оплаты: достаточно предоставить Региональную карту обслуживания. Этот текст, переведённый на пять языков, предлагает родителям – иностранцам возможность открыть и использовать библиотеку для поиска информации о своей стране, истории и культуре своей нации, для открытия и укрепления в детях желания читать также и на родном языке.

Traduzione di:
Palina Kazimirskaya


Amar la lectura a través de un gesto de amor: un adulto que lee un cuento. Cada niño tiene el derecho a ser protegido, no solamente de las enfermedades
y de la violencia, pero también de la falta de adecuadas ocasiones de desarrollo afectivo y cognitivo. Éste es el corazón de Nacidos para Leer.
Desde 1999, el proyecto tiene como objetivo promover la lectura en voz alta a los niños entre 6 meses y 6 años de edad. Recientes investigaciones
científicas han demostrado como leer con frecuencia en voz alta a los niños en edad preescolar tenga influencia positiva sea desde el punto de vista
relacional (es una oportunidad de relación entre niño y padres), que cognitivo (se desarrolla mejor mas precozmente la comprensión del lenguaje y
la capacidad de lectura); además se consolida en el niño la costumbre a leer que perdura en edades sucesivas.
En cada biblioteca del Sistema Bibliotecario de Saronno, los bibliotecarios están a disposición de niños y padres para ayudarlos a elegir los libros
para leer juntos. Con esta finalidad, cada año se redacta esta bibliografía con propuestas de lecturas, algunas en idiomas extranjeros, seleccionadas
entre las principales novedades editoriales. Todas las lecturas propuestas están disponibles en cada biblioteca del Sistema, donde, además,
se puede encontrar material audio visivo y espacios adecuados para pequeños usuarios y sus padres. El acceso a la biblioteca es siempre libre y
gratuito para consultar todo el material a vuestra disposición o, si lo prefieren, para llevarlo en préstamo a casa.
La inscripción es muy simple y gratuita, es suficiente presentar la Carta Regionale dei Servizi.
Este texto, traducido en cinco idiomas, quiere ofrecer a los padres extranjeros la posibilidad de descubrir y utilizar la biblioteca como un
lugar abierto en el cual encontrar informaciones, incluidas las del propio país, ver reconocida la propia cultura de origen, descubrir
y reforzar el placer de leer a los niños también en la propia lengua madre.

Traduzione di:
Rosanna e Gennaro Caputo

 

 

 

 

Working2000.it

 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001.